Digital Marketing

Install neovim on Ubuntu

sudo apt install neovim
Python (:python) support seems to be automatically installed
sudo apt install python-neovim
sudo apt install python3-neovim

Comments

Popular posts from this blog